Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2018 osobné motorové vozidlo Marek Balog
0.00 €
1/2018 programové vybavenie SPRAVA REGISTRATURY IFOsoft s.r.o
33.00 €
23/2017 darovaný hmotný majetok Marek Balog
910.00 €
22/2017 podpora vytvorenia prac. miest ,, Cesta na trh práce " Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
38934.00 €
21/2017 podpora vytvorenia prac. miest ,, Praxou k zamestnanosti" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
5844.11 €
20/2017 Zateplenie kultúrneho domu obce Brehov STAV MD s.r.o
98634.79 €
19/2017 Stavebné úpravy kultúrneho domu obce Brehov STAV MD s.r.o
148657.63 €
18/2017 finančná dotácia Obec Brehov
500.00 €
17/2017 projektová dokumentáci ,, Kultúrny dom Brehov- Stavebné úpravy Ing.Ján Staš- Projekčno- Inžinierska kancelária
3000.00 €
16/2017 projektová dokumentáci ,, Kultúrny dom Brehov- Zateplenie Ing.Ján Staš- Projekčno- Inžinierska kancelária
2000.00 €
15/2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Brehov ALFA TRONIK
11305.92 €
14/2017 praktické vyučovanie Obec Brehov
0.00 €
13/2017 Predaj obecného majetku Obec Brehov
2.00 €
12/2017 Predaj mäsa Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
11/2017 bezodplatný odber odpadu na zhodnotenie Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
10/2017 audit účtovnej závierky Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
09/2017 poradenské služby JLM CONSULTING
2500.00 €
08/2017 poskytnutie finančnej dotácie Obec Brehov
500.00 €
07/2017 poskytnutie finančnej dotácie Obec Brehov
1000.00 €
06/2017 Distribúcia pitnej vody pre obec Brehov Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
0.00 €
05/2017 prenájom priestorov MŠ v Brehove Obec Brehov
0.00 €
04/2017 dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci Brehov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
9100.00 €
3/2017 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Trebišov
195.00 €
2/2017 Prevádzkovanie vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
150.00 €
1/2017 poskytnutie finančnej dotácie Obecný futbalový klub SLOVAN Brehov
3000.00 €
04102016 Prdaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Brehov
1.00 €
6/2016 audit Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
5/2016 Predaj pozemkov Obecný úrad Brehov
0.00 €
4/2016 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKOP, s.r.o.
0.00 €
3/2016 Odvoz a likvidácia fekálií Arpád Kačo
0.00 €
2/2016 reklama Marián Danko - Zlatníctvo
0.00 €
1/2016 Ku kúpnej zmluve č. 805/5/2015/ZTV uzavretý medzi zmluvnými stranami Vsl. vodárenská spoločnosť
0.00 €
č. 120326/0133 zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o
0.00 €
1/2015 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
8/2015 Licenčná zmluva GEODETICA, s.r.o
0.00 €
7/2015 Zmluva o poskytnutí služby GEODETICA, s.r.o
0.00 €
815/2015 Výpožička Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
0.00 €
6/2015 Pripojenie k informačnému systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
6/192/2015/NASES zriadenie vecného bremena Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
112059 08U03 poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.
29248.00 €
12015 Kamerový systém obce ALFA TRONIK
6250.00 €
01/2015 Sanácia nezákonne uloženého odpadu - Obec Brehov RUPE s.r.o
30787.29 €
1/2015 predaj mäsa a mäsových výrobkov Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
5/2015 audit Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
4/2015 organizácia činnosti folklórnej skupiny Obecný úrad Brehov
100.00 €
2638/2015 Kamerový systém obce Brehov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
5000.00 €
1/2015 kúpna zmluva o distribúcii pitnej vody Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
0.00 €
č. 3/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obecný futbalový klub SLOVAN Brehov
3000.00 €
č.2/2015 Dotácia na záujmové vzdelávanie deti a mládeže Mesto Trebišov
65.00 €
č.1/2015 Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka a §30 a ods.4 písm.d zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení Mária Naďová
1.00 €

Zmluvy 2015

Zmluvy 2011

(1909.87 kb)
(1255.64 kb)
(1184.22 kb)

Zmluvy 2012

(1251.19 kb)
(1256.19 kb)
(1909.87 kb)
(1595.97 kb)
(1229 kb)
(1238.82 kb)

Zmluvy 2013

Zmluvy 2014