Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Obecný úrad

Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Marek Balog -  starosta obce

Kontakt:
Tel.:  0915/ 945 210,  056/ 6795239
email: starosta@brehov.sk

Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce - Bc. Alena Krištofčíková

Pracovníci obce

PhDr. Darina Macová +421/948201598
- sekretariát starostu, podateľňa, evidencia obyvateľstva,kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva, sociálna starostlivosť o občanov, správa dane z nehnuteľností, správa miestnych poplatkov, pokladňa.

Ing. Zuzana Lukáčová +421/918935498
- personálna administratíva, mzdové účtovníctvo,účtovníctvo, majetok obce, príprava rozpočtu a záverečného účtu obce, administrátor obecnej stránky.

Dušan Hudák - obecné služby