Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Dokumenty

Všeobecné záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území mesta, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. V tejto sekcii budú uverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len "VZN"). V prípade, ak pôjde o Návrh VZN, je možné ho pripomienkovať.

(7023.08 kb)

Finančné hospodárenie obce

V Slovenskej republike finančné hospodárenie obce upravujú Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rovnako ako aj pri vyšších územných celkoch aj pri obciach zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet.

Návrh záverečného účtu 2016
vyvesené: 11.mája 2017, schválené uznesením č. 93/2017
(725.87 kb)
Návrh rozpočtu 2017-2019
vyvesené: 10.novembra 2016 , schválené uznesením č.67/2016
(2854.82 kb)
Rozpočtové opatrenie č.02/2016
schválené OZ dňa 13.05.2016 č.51/2016
(573.2 kb)
Rozpočtové opatrenie č.3/2016
schválené starostom obce dňa 30.06.2016
(834.06 kb)
Rozpočtové opatrenie č.4/2016
schválené OZ dňa 29.09.2016 uznesením č.57/2016
(1983.48 kb)
Rozpočtové opatrenie č.5/2016
schválené starostom obce dňa 30.09.2016
(547.35 kb)
Rozpočtové opatrenie č.6/2016
schválené OZ dňa 19.12.2016 uznesením č.65/2016
(2430.22 kb)
Rozpočtové opatrenie č.7/2016
schválené starostom obce dňa 30.12.2016
(1299.08 kb)
Záverečný účet obce Brehov za rok 2015
Záverečný účet schválený OZ dňa 13.05.2016, uznesením č.51/2016
(729.73 kb)
(80.4 kb)

PROJEKTY

Projekty na realizáciu, z ktorých získalo obec Brehov grant, dotáciu, resp. nenávratný finančný príspevok

1. Názov projektu: Kamerový systém obce Brehov

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.
Cieľ projektu: Kamerový systém obce Brehov - cieľom je zabrániť ničeniu majetku obce, zabezpečiť jej ochranu a predísť vandalizmu, ktorá sa v poslednej dobe veľmi výrazne prejavuje u mládeži.                            
Celkové výdavky projektu:            20 051,20  EUR
Požadovaná výška dotácie:         20 051,20 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  5000,00 EUR  

                                                 Zverejnené : 20.02.2015

Projekty, na realizáciu, ktorých získalo obec Brehov grant, dotáciu, resp. nenávratný finančný príspevok