Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 15.12.2021

OBEC BREHOV

     Hlavná 1/57, 076 05  Brehov

     V Brehove: 15.12.2021

P O Z V Á N K A

     Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brehove, ktoré sa bude konať dňa:

 15.12.2021 o 18,00 hod. (streda)

v zasadačke obecného úradu v Brehove.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o  poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
 4. Stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru a jeho schvaľovanie
 5. NÁVRH VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 6. NÁVRH VZN č.3/2021 o určovaní a názvov označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev obce a číslovaní stavieb obce Brehov
 7. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
 8. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022
 9. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024
 10. Informatívna správa o činnosti HK
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
 12. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
 13. Žiadosť o odkúpenie majetku obce
 14. Ondavské cyklotrasy
 15. Rozvojový program Medzibodrožia
 16. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu - ochrana a využívanie vôd
 17. Rozprava
 18. Záver

   

           Marek Balog- starosta obce

Zoznam aktualít