Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 07.09.2019

OBEC BREHOV

                               Hlavná 1/57, 076 05  Brehov

                                                                                                  V Brehove: 04.09.2019

P O Z V Á N K A

   Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

                                                                                                      neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brehove, ktoré sa bude konať dňa:

 07.09.2019 o 17,15 hod. (sobota)

so stretnutím v miestnej Materskej škole, kde pozývam poslancov obce a záujemcov zo strany obyvateľov obce na prehliadku priestorov po rekonštrukcii.

07.09.2019 o 18,00 hod. (sobota)

 v miestnom kultúrnom dome  v Brehove.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plán obnovy verejného vodovodu
  4. Informácia o podaných projektoch
  5. Rekonštrukcia domu smútku
  6. Rekonštrukcia kultúrneho domu
  7. Problematika FK Slovan Brehov
  8. Rozprava
  9. Záver

   

                                                                                                                       Marek Balog

                                                                                                                     starosta obce

Zoznam aktualít