Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 28.12.2018

P O Z V Á N K A

   Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brehove, ktoré sa bude konať dňa:

 28.12.2018 o 18,00 hod. (piatok)

v zasadačke obecného úradu  v Brehove.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019
  4. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
  6. Rozprava
  7. Záver

                                                                                     Marek Balog

                                                                                    starosta obce

Zoznam aktualít