Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-30.11.2018

                                                                                                                                                       V Brehove: 26.11.2018

P O Z V Á N K A

     Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brehove, ktoré sa bude konať dňa:

 30.11.2018 o 18,00 hod. (piatok)

v kultúrnom dome  v Brehove.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
 8. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 9. Určenie platu starostu, určenie zástupcu starostu
 10. Žiadosť o preplatenie dovolenky
 11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
 12. RESTA DAKON, žiadosť o prenájom pozemkov
 13. Rokovací poriadok OZ
 14. Zásady odmeňovania poslancov OZ
 15. Nedoplatky
 16. Kompostéry – odpad
 17. Obecný podnik
 18. Rozprava
 19. Záver

   

                                                       Marek Balog- starosta obce

Zoznam aktualít