Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok

Obec Brehov oznamuje občianskym združeniam, nadáciám, verejnoprospešným organizáciám, neinvestičným fondom a fyzickým osobám v obci Brehov, že  žiadosti  o poskytnutie dotácie na rok 2020 môžu prekladať do 15. novembra 2019.

Bližšie informácie o poskytnutí finančného príspevku  nájdete tu: http://www.obecbrehov.sk/files/2015-01-13-100701-VZN___.1__2009.pdf

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov v zmysle VZN č. 1/2009 pre rok 2018 : http://www.obecbrehov.sk/-radna-tabula

Príloha č.1

ŽIADOSŤ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov                                                               v zmysle VZN č. 1/2009 pre rok 2020

A.    ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Úplný názov ( meno) žiadateľa:  

Sídlo (adresa), PSČ:         

Tel:                                              fax:                                      e-mail:

IČO žiadateľa:                                                          DIČ:

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul):   

Osoba zodpovedná za projekt:

Telefón:             

Právna forma organizácie žiadateľa:

Bankové spojenie:                                                              pobočka:

Číslo účtu:                                                                          kód banky:

B.     ÚDAJE O AKCII

Názov akcie:

Predpokladaný termín uskutočnenia- realizácie akcie: 

Požadovaná výška dotácie v €:         

Celkový rozpočet akcie v €:             

Odôvodnenie žiadosti o dotáciu:  

Účel použitia dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

Forma účasti obce:

Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce:

Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:

rok

poskytnutá dotácia z obce

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a použitím uvedených údajov pre potreby obce Brehov za účelom evidencie žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov z rozpočtu obce Brehov, na dobu 2 rokov od podania žiadosti.

                          Pečiatka

                      Podpis žiadateľa- štatutárneho zástupcu                                                                                                                      (oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

Prílohy

1)          Kópie potvrdení o pridelení IČO, DIČ 

2)          Kópia stanov, resp. zriaďovacej listiny žiadateľa     

3)          Kópia zápisu, na základe ktorého bol menovaný štatutárny zástupca              

4)          Potvrdenie o zriadení bankového účtu                         

5)          Čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotácie nemá záväzky voči daňovému úradu, obci a poisťovniam po lehote splatnosti.

Prílohy č. 2

ROZPOČET AKCIE

Žiadateľ:   

Názov akcie: .................................................................................................................................

Termín a miesto konania: .............................................................................................................

Položka

Celkový rozpočet v €

I.     Predpokladané náklady na akciu spolu:

z toho:

X

1.    Mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

2.    Prenájom priestorov na realizáciu akcie

3.    Ubytovanie

4.    Dopravné

5.    Propagačný materiál a publicita

6.    Ceny, plakety, diplomy

7.    Honoráre

8.    Technicko-organizačné zabezpečenie

9.    Ostatné súvisiace náklady s akciou (konkretizovať)

10.    Iné

II. Predpokladané príjmy:

1.    vlastné zdroje

2.    vstupné, poplatky

3.    dotácia z obce

4.    sponzorské príspevky od iných organizácií

5.    iné dotácie (BBSK, ministerstvo a pod.)

III. Rozdiel:

Výška požadovanej dotácie:

Použitie poskytnutej dotácie spolu:

Druh výdavku:

Suma:

V Brehove, dňa:

                                                                                  podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu

            Pečiatka                                                      (oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

Príloha č. 3

VYÚČTOVANIE

poskytnutej dotácie podľa VZN č................

Žiadateľ: .......................................................................................................................................

Názov akcie: .................................................................................................................................

Termín a miesto konania: .............................................................................................................

Číslo zmluvy: ............................................zo dňa: ......................................................................

Položka

Rozpočet                              v €

Skutočnosť                                v €

I.     Náklady na akciu spolu:

z toho:

1.    Mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

2.    Prenájom priestorov na realizáciu akcie

3.    Ubytovanie

4.    Dopravné

5.    Propagačný materiál

6.    Ceny, plakety, diplomy

7.    Honoráre

8.    Technicko-organizačné zabezpečenie akcie

9.    Ostatné súvisiace náklady s akciou (konkretizovať)

II.  Zdroje

1.    vlastné zdroje

2.    vstupné, poplatky

3.    dotácia z mesta

4.    sponzorské príspevky

5.    iné dotácie

III.   Rozdiel:

Výška poskytnutej dotácie spolu:

Použitie poskytnutej dotácie spolu:

Z toho:

Druh výdavku

Doklad číslo

Suma

ČESTNÉ   PREHLÁSENIE   ŽIADATEĽA

Ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu deklarujem neexistenciu/existenciu manželského, súrodeneckého alebo iného príbuzenského vzťahu v priamom rade, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu fyzickej osoby pôsobiacej v rámci žiadateľa o dotáciu (meno, priezvisko) voči:

a)      zamestnancom príslušného odborného útvaru alebo referátu obecného úradu v Brehove, ktorí sú do riešenia žiadosti zainteresovaní (prevzatie, posúdenie úplnosti žiadosti, predloženie na posúdenie príslušnej odbornej komisii Obecného zastupiteľstva)

b)      členom príslušnej odbornej komisii Obecného zastupiteľstva, ktorá žiadosť posudzuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v VZN za účelom jej stanoviska k rozhodnutiu o poskytnutí dotácie

c)      poslancom Obecného zastupiteľstva v Brehove, ktorí rozhodujú o poskytnutí údajov

d)     starostovi obce Brehov

toto čestné prehlásenie som vykonal /a/ dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby obce Brehov za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý /á/ dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.

V Brehove, dňa: 

Podpis žiadateľa- štatutárneho zástupcu            

( oprávneného konať v zastúpení žiadateľa) 

Zoznam aktualít