Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Materská škola Brehov: Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciách

V novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ

- Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

- Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod.)

- Žiadateľom o dotáciu na stravu je obec

- Žiadosť spolu s povinnou prílohou Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie podáva obec na úrad práce najneskoršie do 10. augusta 2021

Dotácia na stravu sa bude poskytovať:

- na dieťa, ktoré navštevuje   a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

- alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

- na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ  a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, žijúce s ním v domácnosti - táto skutočnosť sa obci preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

- zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ .

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť na Obecný úrad Brehov:

- Potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín na predloženie vyššie uvedených dokumentov je čo najskôr, najneskôr do 10.augusta 2021 na Obecný úrad  Brehov.

Aby  rodičom vydali na úrade práce vyššie uvedené potvrdenia o hmotnej núdzi alebo o životnom minime, musia si predtým  vybaviť a doložiť rôzne dokumenty ako napr. Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021, aby dieťa získalo dotáciu na stravu už od 1.sepembra 2021

Zoznam aktualít